autoua
×
АвтоЗакон @ Autoua.net / Каталог документів / Інше /
Тимчасове положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду
Версія для друку  Версія для друку    Обговорити на форумі  Обговорити на форумі
Тимчасове положення
про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення  перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасове положення про уповноваження суб’єктів господарювання  на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі – КТЗ) під час державного технічного огляду (далі – Положення) установлює процедуру прийому та розгляду заяв про надання повноважень на зазначений вид діяльності, а також проведення обстежень та прийняття відповідних рішень з видачею витягу з реєстру про уповноваження (далі – уповноваження). 
1.2. Процедура уповноваження покладається на Департамент Державтоінспекції МВС (далі – ДДАІ або Департамент) та територіальні 
комісії, що утворюються при територіальних підрозділах Державтоінспекції (далі – територіальна комісія) за участю відповідальних (уповноважених) представників Головавтотрансінспекції Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту.  
До складу територіальних комісій входять один із заступників керівника Державтоінспекції, як її голова, та по одному із заступників керівників територіальних органів Головавтотрансінспекції Мінтрансзв'язку і Держспоживстандарту, а також уповноважені для цього представники зазначених органів (далі – посадові особи). 
1.3. У ДДАІ під головуванням заступника начальника Департаменту створюється робоча група з числа відповідальних працівників, на яких покладаються функції щодо уповноваження з видачею витягу з реєстру за умови надходження до ДДАІ позитивного висновку територіальної комісії.  
1.4. Для розгляду скарг, інших спірних питань щодо уповноваження утворюється апеляційна комісія з числа представників МВС, Мінтрансзв’язку  та Держспоживстандарту за поданням їх керівників. Голова апеляційної комісії обирається на першому засіданні цієї комісії більшістю її членів. 
1.5. Посадові особи, які виконують обов’язки з уповноваження, персонально відповідають за своєчасний розгляд поданих документів, 
достовірність ведення реєстру, якість проведення обстежень суб'єктів господарювання та об'єктивність прийнятих ними рішень. 

2. Розгляд заяв суб’єктів господарювання для уповноваження на проведення перевірки технічного стану 
 
2.1. Приймання від суб’єкта господарювання заяв про уповноваження на проведення перевірки технічного стану КТЗ під час державного технічного огляду (далі - заява) (додаток 1), роздрукованих з використанням комп’ютерної техніки, здійснюється територіальним підрозділом Державтоінспекції за місцем реєстрації цього суб’єкта господарювання або за місцем знаходження його 
виробничого приміщення згідно із затвердженим графіком двічі на тиждень протягом усього робочого дня. 
2.2. Відповідно до пункту 3 Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607, до заяви додаються: 
1) копії установчих документів із записом про здійснення безпосередньо цього виду діяльності: 
для юридичних осіб – статут підприємства; 
для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво про державну реєстрацію; 
2) копії свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань відповідно до Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі з додатком до нього галузі атестації або атестата акредитації щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, виданого Національним агентством з акредитації України, з додатком до нього відповідної галузі акредитації; 
3) копії дипломів про закінчення навчального закладу, що підтверджують профільну технічну кваліфікацію працівників, не нижче 
молодшого спеціаліста; 
4) копії свідоцтв на право власності або оренди виробничого приміщення, земельної ділянки; 
5) довідка про наявність у власності суб'єкта господарювання або інші підстави використання діагностичного обладнання, засвідчена підписом керівника і печаткою підприємства. 
2.3. Документи у визначені дні прийому подаються посадовій особі територіальної комісії суб’єктом господарювання особисто або уповноваженою ним у встановленому порядку особою.  
 Примірник копій установчих документів та свідоцтва атестації має бути в обов’язковому порядку посвідченим нотаріально. 
2.4. Якщо в одного суб’єкта господарювання є відокремлені виробничі приміщення, що знаходяться за різною адресою, документи подаються на кожну філію окремо. 
Залучення суб’єктом господарювання до перевірки технічного стану КТЗ  можливостей інших суб’єктів господарювання не допускається.  
2.5. Відсутність або невідповідність встановленим вимогам хоча б одного з документів, передбачених підпунктом 2.2 цього Положення, є підставою для відмови в прийнятті для подальшого розгляду заяви про уповноваження.  
У разі прийняття заяви посадова особа територіальної комісії в книзі обліку надходження заяв про уповноваження (додаток 2) робить запис „заяву прийнято” та ставить особистий підпис. У пункті 8 заяви робиться аналогічний  запис і її копія повертається суб’єктові господарювання.  
У випадку відмови в прийнятті заяви в книзі обліку робиться запис „заяву не прийнято”. Копія заяви із зазначенням у пункті 8 зауважень та документи, що подавалися, повертаються суб’єктові господарювання для доопрацювання. Після доопрацювання документи подаються до територіальної комісії відповідно до підпункту 2.1 цього Положення. 
2.6. Прийняті від суб’єктів господарювання документи підлягають реєстрації в день їх надходження для подальшої доповіді керівникові територіального підрозділу Державтоінспекції і призначення проведення процедури уповноваження. 
2.7. Після розгляду керівником територіального підрозділу Державтоінспекції отримані документи виносяться на розгляд засідання 
територіальної комісії, які проводяться двічі на тиждень.  
Після опрацювання отриманих документів територіальною комісією приймається протокольне рішення про дату проведення обстеження суб’єкта господарювання та відповідальних за це посадових осіб.  
Завірений печаткою У(В)ДАІ витяг з протоколу засідання територіальної комісії є підставою для проведення обстеження суб’єкта господарювання.  
Про дату та час обстеження секретар територіальної комісії в телефонному режимі (телефонограмою) інформує суб’єкта господарювання.  У роботі територіальної комісії обов’язкова участь не менше одного представника від кожного органу.  
  До роботи у складі територіальних комісій можуть залучатися експерти зі спеціальних питань уповноваження, які мають відповідний фах. 

3. Проведення обстеження суб’єкта господарювання 
 
3.1. Під час обстеження члени територіальної комісії перевіряють: 
1) достовірність відомостей, наведених у документах, передбачених підпунктом 2.2 цього Положення, у тому числі наявність: 
  • діагностичного обладнання для виконання повного циклу робіт із заявленої галузі уповноваження, пов’язаних з проведенням перевірки 
  • технічного стану КТЗ на відповідність вимогам нормативних документів з відповідними метрологічними характеристиками згідно з переліком (додаток 3); 
    діючих тавр та свідоцтв про повірку засобів вимірювальної техніки, а також свідоцтв про атестацію випробувального обладнання;
  • методик виконання вимірювань, які забезпечують одержання результатів з гарантованою точністю;
  • відповідності умов експлуатації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання вимогам їх експлуатаційних документів;
  • нормативно-технічних та методичних документів стосовно проведення перевірок технічного стану, інформаційних стендів із зазначенням розмірів плати за послуги, що надаються; 

2) рівень освіти персоналу, знання персоналом особливостей конструкції КТЗ, навики практичного застосовування засобів вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 3649-97, ДСТУ 4277:2004, ДСТУ 4276:2004, ГОСТ 27436 та ГОСТ 5727-88 для перевірки технічного стану КТЗ на їх відповідність вимогам Правил дорожнього руху щодо стандартів, які стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної 
документації. 
Володіння персоналом навиками роботи на комп’ютерній техніці під час документування результатів перевірки технічного стану КТЗ; 
3) облаштування:

  • кімнати для прийому громадян та оформлення результатів перевірки технічного стану;
  • комп’ютерним обладнанням для ведення електронного журналу обліку виданих протоколів перевірки та каналів зв’язку для передачі відповідної інформації до баз даних Державтоінспекції;
  • під’їзних шляхів до виробничого приміщення з твердим покриттям мінімальною шириною смуги руху не менш як 3 метри для легкових автомобілів та 6 метрів для вантажних автомобілів і автобусів, майданчика для очікування або стоянки КТЗ, ліній горизонтальної розмітки 1.18 ДСТУ 2587-94 напрямків руху, інформаційних показників схеми руху, засобів регулювання руху КТЗ по території, дорожніх знаків відповідно до вимог Правил дорожнього руху та огорожі по периметру території, покажчика максимально допустимого вертикального габариту КТЗ над в’їзними ворітьми  виробничого приміщення, штучного освітлення. 

3.2. Під час обстеження члени територіальних комісій за наявності недоліків, у межах компетенції, можуть складати окремі акти, довідки, протоколи та інші документи для їх фіксації. 
3.3. У разі виявлення під час обстеження недоліків, які можуть бути усунуті, суб’єктові господарювання надається таке право, після чого проводиться повторне обстеження, за результатами якого приймається остаточне рішення.  
3.4. За результатами обстеження готується висновок (додаток 4), який розглядається і затверджується на черговому засіданні територіальної комісії.  
Висновок підписують члени комісії, які особисто брали участь в обстеженні, і затверджує її голова.  
3.5. На підставі зібраних матеріалів та позитивного висновку представник Державтоінспекції вносить до реєстру такі відомості: 
- порядковий (реєстраційний) номер суб’єкта господарювання в У(В)ДАІ; 
- повна назва суб’єкта господарювання; 
- код ЄДРПОУ, юридична адреса суб’єкта господарювання, телефон; 
- прізвище, ініціали керівника суб’єкта господарювання; 
- адреса місця розташування виробничого приміщення, де проводиться перевірка технічного стану або дислокації місць проведення перевірок технічного стану із застосуванням пересувної випробувальної лабораторії; 
- серія, номер, дата видачі, назва органу, що його видав, термін дії 
свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань або атестата акредитації; 
- галузь уповноваження (категорії КТЗ); 
- тип пересувної випробувальної лабораторії (на базі автомобіля або  
причепа, контейнерний, блочний), модель;  
- дата внесення інформації та прізвище виконавця.  
3.6. Якщо висновок негативний, секретар територіальної комісії письмово інформує суб’єкта господарювання про відмову в уповноваженні. 
При цьому відомості до реєстру не вносяться. 
3.7. Під час прийняття рішення в роботі територіальної комісії має право брати участь суб’єкт господарювання або уповноважена ним у встановленому порядку особа.  
3.8. Документи за наслідками проведеного обстеження (затверджені в установленому порядку копії засновницьких документів, складені окремі акти, довідки тощо) та затверджений головою територіальної комісії висновок з прийнятим рішенням щодо уповноваження протягом трьох робочих днів через канцелярію територіального підрозділу Державтоінспекції фельд’єгерським 
зв’язком надсилаються ДДАІ для внесення відповідної інформації до реєстру і залучення до матеріалів наглядової справи. 
3.9. У разі виникнення на час проведення обстеження змін у відомостях, що містяться в поданих до територіальної комісії документах, уточнюючі документи залучаються до матеріалів перевірки та наглядової справи. 
3.10. Після надходження до ДДАІ документів відповідальна посадова особа перевіряє відповідність поданих матеріалів законодавству, звіряє їх з реєстром і на підставі позитивного висновку територіальної комісії вносить до реєстру запис „уповноважений на перевірку, № реєстрації ________ ”.  
Протягом трьох робочих днів завірений печаткою ДДАІ витяг з реєстру (додаток 5) надсилається на адресу суб’єкта господарювання. 
3.11. Наглядова справа суб’єкта господарювання після припинення його діяльності зберігається в ДДАІ протягом наступних трьох років, після чого знищується в установленому порядку. При цьому відомості про суб’єкта господарювання залишаються в реєстрі. 

4. Розгляд спірних питань  
 
  4.1. Прийняте ДДАІ рішення щодо відмови в наданні повноваження суб’єкту господарювання на проведення перевірки технічного стану КТЗ під час техогляду після отримання офіційного повідомлення може бути оскаржене в апеляційній комісії. 
  4.2. У разі незгоди з прийнятим рішенням апеляційної комісії по суті заяви суб’єкт господарювання має право оскаржити його в установленому законом порядку.

Форми документів
Читати форум «Законодавство, страхування…»
Пряма мова
Alex_I Alex_I Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ

25.01.2012 № 1661/ 10

Страховикам-членам МТСБУ
(за списком)

Щодо однозначності визначення
та застосування К2 та К4


Повідомляємо, що Президія МТСБУ на своїх засіданнях 11 та 19 січня 2012 року при обговоренні питань стосовно однозначності визначення та практичного застосування деяких коригуючих коефіцієнтів при розрахунку страхових платежів за внутрішніми договорами страхування прийняла (див. протокол № 296/2012 від 11.01.2012 та протокол № 297/2012 від 19.01.2012 ) відповідні управлінські рішення, які є обов’язковими для виконання усіма страховиками-членами МТСБУ.

Сутність прийнятих рішень полягає в наступному.
1. Відповідно до рішення Президії МТСБУ від 11.01.2012 (протокол № 296/2012) страховикам-членам МТСБУ визначати, розрахований актуарним методом, мінімальний розмір корегуючого коефіцієнту К4 (залежно від водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом) для страхувальників-фізичних осіб не менше, ніж 1,35 .
Це рішення набирає чинності з дати відправлення Дирекцією МТСБУ до страховиків-членів МТСБУ засобами корпоративного електронного зв’язку копії протоколу № 296/2012.
Звертаємо увагу на те, що згідно з вище прийнятим рішенням на Дирекцію МТСБУ з 20.01.2012 покладено контроль за виконанням страховиками-членами МТСБУ цього рішення та обов’язок щомісячно інформувати Президію МТСБУ.

2. Відповідно до рішення Президії МТСБУ від 19.01.2012 (протокол № 297/2012) страховикам-членам МТСБУ для однозначності визначення та застосування коригуючого коефіцієнту К2 (залежно від місця реєстрації транспортного засобу) керуватися наведеною нижче таблицею:
Визначення мінімального розміру коефіцієнта у залежності від місця реєстрації транспортних засобів (К2)
Місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі про реєстрацію транспортного засобу Мінімальний розмір К2
1 місто Київ
2 міста : Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь
3 міста :Дніпропетровськ, Одеса, Харків
4 міста: Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв
5 міста: Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Дніпродзержинськ, Горлівка, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільский, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль,Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів
6 населені пункти, які не зазначені в інших рядках
7 за межами України

Це рішення набирає чинності з дати відправлення Дирекцією МТСБУ до страховиків-членів МТСБУ засобами корпоративного електронного зв’язку копії протоколу №297/2012 від 19.01.2012.
Звертаємо також вашу увагу на те, що згідно з вище прийнятим рішенням на Дирекцію МТСБУ з 01.02.2012 покладено контроль за виконанням страховиками-членами МТСБУ цього рішення та обов’язок щомісячно інформувати Президію МТСБУ.
З огляду на викладене вище, просимо зміст прийнятих рішень Президією МТСБУ довести до відома всіх працівників та уповноважених представників страхової компанії, які займаються питаннями провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за внутрішніми договорами.
З повагою,

Заст. Генерального директора І.ГумінськийКоэффициенты для расчёта полиса ГО зависимости от места регистрации авто
по состоянию на 2018 г.

Место регистрации ТС Коэффициент
Киев 4,80
Борисполь, Боярка, Бровары, Васильков, Вишневое, Вышгород, Ирпень 2,50
Одесса, Харьков 3,40
Днепр, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Львов 2,80
Алчевск, Бердянск, Белая Церковь, Винница, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Евпатория, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Керчь, Кропивницкий (Кировоград), Краматорск, Кременчуг, Лисичанск, Луганск, Луцк, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Никополь, Павлоград, Полтава, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкасы, Черновцы, Чернигов 2,20
другие населенные пункты Украины 1,50
зарегистрированные в других странах 3,00
SuperSim SuperSim Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет

И сколько в год Вы будете экономить на ГОшке?
Alex_I Alex_I Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет
Всего на одну строку выше указаны текущие коэффициенты для расчёта полиса ГО зависимости от места регистрации авто. Разница в коэффициентах между Киевом и регистрацией в прочих населённых пунктах в 3.2 раза. Для авто с двигателем 1.6 в абсолютной величине полис дешевле примерно на 1200-1300 грн в год.

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter